Địa Điểm

Địa Điểm

Banh cuon Tay Ho  

344 B, 12th St., Oakland, CA 94607
Điện thoại: (510) 836-6388

Banh cuon Tay Ho  

9242 Bolsa Ave., #F, Westminster, CA 92683

Điện thoại: (714)895-4796

Banh cuon Tay Ho  

9822 Bolsa #101H, Westminster, CA 92683
Điện thoại: 714-531-5171

Banh cuon Tay Ho  

6840 65th Street, Ste. 125, Sacramento, CA 95823
Điện thoại: (916)395-1188

Banh cuon Tay Ho  

2895 Senter Rd., #110, San Jose, CA 95111-1149
Điện thoại: (408)629-5229